تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - منـ زنمـ

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

منـ زنمـ

+مـنــ زنـــمــ

بــا دستـــ هــاییـــ کـــه دیگــر دلـخــوش بـــه النــگــو هــاییـــ نیـستــ،

کــه زرق و بــرقـش شخصیتــمـ بــاشـد.

مــنـ زنــمـ

و بـــه همــان انــدازه از هــوا سهــمـ میــ بــرمـ،
کــه ریــه هــای تـــو.

میـدانـیـــ ؟
درد آور اســت مــن آزاد نبـــاشـم کــه تــو بــه گنــاه نیفتـیــ.

قــوس هـــای بـدنــمـ بــه چشــمـ هــایتـــ
، بیشتــر از تفـکـــرم مـیــ آینـــد.

دردمـــ مــیـ آیــد،
بــایــد لبــاسمـ را، بــا میــزان ایمـــان شمــا تنظیـــمـ کنــمـ.

دردمـــ میــ آیــد،
ژسـتـ روشنـــ فکــریـت تـنــهــا بــرای دختــران غریبــه اسـت،

بــه خـواهـر و مــادرتـــ کـــه مـیـ رسـیـ قیـصـر مــیـ شـویــ.

دردمــ میـــ آیــد
در تختــخــوابـــ بـــا تمـــامــ عقیــده هــایـمـ مـوافقــیـ،
و صبــح هــا از دنــده دیگـــری از خــواب پـــا مــیـ شــویـــ،
تمـــامــ حــرف هــایــت عــوض مـیــ شــود.

دردمـــ مــیـ آیـــد
نمــیـ فهـمـیــ تفـکــر فــروشـی
بــدتــر از تــن فـروشــی اســت.

حیـــفـ کــه نــامــوس بــرای تـــو،
نــه تفــکــر،

حیـــفــ کــه فــاحشــه ی مغــزی بـــودن،
بــی اهمیــت تــر از فــاحشه تـنــی است.

مــنـ محتـــاج درکـــ شـدن نیـستـــم،

دردمـــ مـیـ آیــد
خــر فــرض شــومــ.

دردمـــ مـیـ آیـــد
آـنقـدر خــوب سـر وجـدانـتــ کــلاه میگــذاریـــ،

و هــر بــار کــه آزادیــمـ را مـحـدود میــکنــیـ،
مــیـ گــویــیـ : مــنـ بــه تــو اطـمیـنــان دارمــ
امـــا اجتـمــاع خــرابـ است،

نســلـ تـــو هــمـ کــه اصــلا مسئــول خــرابــیـ هــایـش نبـــود.

میــدانـیـ ؟
دلــم از مـــادر هایمـــان مـیــ گیـــرد،

بـدبخــتــ هـــایـیـ بــودنــد، کـــه حتــی مــیـ تـرسیــدنـد بــاور کننــد حقـشـان پــایمــال شـده.
خیــانـت نمیــکردنــد،
نــه بــرای اینــکـه از زنــدگــیـ راضــیـ بــودنــد،
نــه،
خیـــانــت هــم شهـــامـت میخـــواسـت .

نســل تــو از مــادر هایمـــان همــه چیــز را گــرفــت،
جـــایــش الـنـگــو داد.

مــادرم از خــدا میـتـرسـد،
از لقمــه ی حـــرام میتــرسد،
از همـــه چیــز میـتـرسـد،
تــو هــم کـــه خــوب میــ دانـیـ
تــرســانـدن بـهـتـریـنـ ابــزار کنتـــرل است.

دردمـــ مـیـ آیــد
ایــن را هــم بخــوانــیـ میــگویـیـ اغــراق است.

بـبـیـنـم فــردا کـــه دختــر مــردم زیـــر پــاهــای گشــت ارشــاد بــه جــرم مــوی بــازش کـتـک مـیـ خــورد،
بــاز هــم همیــن را میـگویــیـ
بـبـیـنـم آنــجــا هــم انــدازه ی درون خــانــه، غیــرت داری ؟؟

دردمـــ مـیــ آیــد
کــه بــه قــول شمـــا تمــام زن هـــای اطـرافتــان خـرابنـد،
و آنـهــایــیـ هــم کــه نـیـسـتـنـد همــه فــامیــل هــای خــودتـانـنـد.

مــادرت، اگــر روزی جــرات پیــدا کــردی ازشــ بـپــرس
بـیـچــاره ســرخ مـیـ شــود و جــوابــش را،
بــاور کــن بــه خــودش هــم نـمــیـ دهــد.

دردمـــ مـیــ آیـــد.
از ایــن همــه بــیــ کـسـیــ
دردمـــ مـیــ آیـــد.

[ سه شنبه 25 تیر 1392 ] [ 06:22 ب.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ نظرات() ]