تبلیغات
ڪد هاے نوار آدرس ِ رژ صورتے

مرگ ارزو - به قلبم آمدی

مرگ ارزو

ایــنجـآ بــہ مـَرز ♀ بـے تفـاوتــے ♀ رسیـد

طراح قالب: آوازک

به قلبم آمدی

آیکون های آقــای ســبیلآیکون های آقــای ســبیلآیکون های آقــای ســبیل

آرآمــ آرآمـ

آرآمــ تـر از تمـآمـِ آرآمـﮧ هـآے ڪوבڪے امــ

بـﮧ قــلبـمـ آمـבے

آرآمـشــِ בلـمــ رآ خـطـ خـطـے ڪـرבے

و بـعـב آرآمــ رفـتـے و בر בلـمــ مـآنـבے...!

و هیـچــ نـفهـمیـבے

בر تمـآمــِ ایــלּ لـحظـﮧ هـآے آرآمـ، چـﮧ اضطـرآبـے בر בلــِ مــלּ مـوجــ مے زنـב..

ڪآشــ یـڪـ لحـظـﮧ

قـבرت خـوآنـבלּ نــآ آرآمـے چـشمـ هـآیـمـ رآ בآشتـے...

ڪآشـ یـڪـ لـحظـﮧ، فقـط یـڪـ لـحظـﮧ

جـرأتــ بــر هـمـ زבלּ آرآمشـتــ رآ בآشتـمــ...!

آیکون های آقــای ســبیلآیکون های آقــای ســبیلآیکون های آقــای ســبیل[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 08:42 ق.ظ ] [ arezoo ♪ ♥ ] [ نظرات() ]